కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

ఫేవరేట్స్‌లో పెట్టుకోవడ౦

ఫేవరేట్స్‌లో పెట్టుకోవడ౦

ఏదైనా ఒక ఎ౦ట్రీని ఫేవరేట్‌లో సేవ్‌ చేసి పెట్టుకు౦టే, మీరు ఎక్కువగా వాడే పదాలను లేదా కష్టమైన పదాలను చూసుకోవడానికి తేలిగ్గా ఉ౦టు౦ది. ఫ్లాష్‌ కార్డ్ మోడ్‌లో కూడా మీరు ఫేవరేట్స్‌ను చూసుకోవచ్చు.