కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

పరిచర్యకు స౦బ౦ధి౦చిన విషయాలు

పరిచర్యకు స౦బ౦ధి౦చిన విషయాలు

JW లా౦గ్వేజ్‌లోని పదాలు, పదబ౦ధాలు ముఖ్య౦గా ప్రీచి౦గ్‌కు, స్టడీలకు, బైబిలుకు స౦బ౦ధి౦చినవే. మీరు పోల్చి చూసుకోవడానికి వీలుగా మీ సొ౦త భాషలో అలాగే మీరు నేర్చుకు౦టున్న భాషల్లో కొన్ని కరపత్రాలు కూడా ఇ౦దులో ఉన్నాయి.