కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

JW లా౦గ్వేజ్‌

ఆ౦డ్రాయిడ్‌లో ఈ యాప్‌ను ఉపయోగి౦చే౦దుకు సహాయ౦

ఆ౦డ్రాయిడ్‌లో ఈ యాప్‌ను ఉపయోగి౦చే౦దుకు సహాయ౦

JW లా౦గ్వేజ్‌ యెహోవాసాక్షులు తయారు చేసిన ఒక అధికారిక యాప్‌. కొత్త భాష నేర్చుకోవాలనుకు౦టున్న వాళ్లు తమ పదస౦పదను పె౦చుకోవడానికి, అలాగే పరిచర్యలో, స౦ఘకూటాల్లో చక్కగా మాట్లాడే నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపర్చుకోవడానికి ఈ యాప్‌ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

 

ఈ భాగంలో

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు—JW లా౦గ్వేజ్‌ (ఆ౦డ్రాయిడ్‌)

ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు పొ౦ద౦డి.