Skip to content

Tansá mak Testemuña ba Jeová sira haklaken ba ema neʼebé iha ona relijiaun?

Tansá mak Testemuña ba Jeová sira haklaken ba ema neʼebé iha ona relijiaun?

 Tanba ami hatene katak ema barak mak gosta koʼalia kona-ba tópiku sira husi Bíblia maski sira iha ona relijiaun. Loloos ami respeitu ba ema ida-idak neʼebé iha ona relijiaun, no ami la obriga ema atu simu ami-nia mensajen husi Bíblia.

 Bainhira koʼalia kona-ba relijiaun, ami koko atu sempre halo tuir liafuan husi Bíblia neʼebé haruka ami atu halo ida-neʼe “ho laran-maus no respeitu” ba ema seluk. (1 Pedro 3:15) Ami hatene katak sei iha duni ema neʼebé lakohi simu ami-nia mensajen husi Bíblia. (Mateus 10:14) Maibé, ami la bele hatene se ema hakarak simu ka lakohi se ami seidauk koʼalia ho sira. Ami mós hatene katak ema nia situasaun bele troka.

 Porezemplu, bainhira ami vizita ema ida, karik nia okupadu tebes iha tempu neʼe, maibé se ami vizita nia iha tempu seluk, karik nia kontente atu koʼalia ho ami. No iha ema balu mak foin hasoru daudauk problema ka situasaun neʼebé tenke hadiʼa, neʼe bele book sira atu hakarak rona liafuan diʼak husi Bíblia. Tan neʼe, ami hakaʼas an haklaken beibeik ba ema sira.