• Apia, Samoa​—Hatudu vídeo iha lian Samoa nian

Informasaun kona-ba rai—Samoa

  • Populasaun—197.695
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—538
  • Kongregasaun—12
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-367