• Iha knua Ngibao besik sidade Arusha, Tanzánia​—Fahe broxura Rona ba Maromak hodi Hetan Moris ba Nafatin ba ema Masai sira

Informasaun kona-ba rai—Tanzánia

  • Populasaun—59.477.688
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—18.705
  • Kongregasaun—455
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-3.180