• Fahe livru Matan-moris bá! iha lia-turku—Istambúl, rai-Turkia