• Fahe broxura Liafuan Diʼak Husi Maromak iha kampu ida naran Plantation Square, iha illa Santa Helena

Informasaun kona-ba rai—Santa Helena

  • Populasaun—4.074
  • Testemuña ba Jeová neʼebé hanorin Bíblia ba ema—117
  • Kongregasaun—3
  • Testemuña ba Jeová 1 ba ema naʼin-35