Skip to content

Sira para karreta hodi ajuda

Sira para karreta hodi ajuda

Bob lori hela karreta no halai ho velosidade 100 iha loron neʼebé malirin tebes ho anin boot iha Alberta, rai-Kanadá. Derrepente deʼit karreta nia roda iha sorin karuk rabenta. Foufoun, Bob la hatene katak nia roda aat ona, no nia kontinua laʼo tan atu bá ninia uma neʼebé dook kilómetru lima.

Iha karta neʼebé nia haruka ba Reuniaun-Fatin husi Testemuña ba Jeová, Bob esplika saida mak akontese tuirmai: “Joven naʼin-lima neʼebé hodi karreta halai iha haʼu-nia sorin no hatún vidru. Sira fó-hatene haʼu katak haʼu-nia roda aat ona. Haʼu para haʼu-nia karreta no joven sira-neʼe mós para. Sira husu se sira bele ajuda haʼu troka roda. Haʼu la hatene se haʼu iha roda rezerva ka makaku hodi troka roda. Nuʼudar haʼu tuur iha dalan ninin iha haʼu-nia kadeira-roda, sira dolar iha haʼu-nia karreta okos no hetan roda rezerva no makaku, no troka roda. Anin mak malirin tebes no jelu-rahun mós iha. Maski joven sira-neʼe hatais roupa diʼak, sira nafatin ajuda haʼu. Haʼu mesak deʼit la iha kbiit atu halo nuneʼe.

“Obrigadu barak ba joven Testemuña naʼin-lima neʼebé ajuda haʼu. Tempu neʼebá, sira vizita ema iha área neʼe atu haklaken liafuan diʼak. Joven sira-neʼe halo tuir duni liafuan neʼebé sira haklaken. Sira ajuda haʼu iha situasaun neʼebé susar tebes, no haʼu hafolin tebes ida-neʼe. Haʼu sente sira hanesan anju neʼebé Maromak haruka atu ajuda haʼu iha loron neʼebá.”