Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Xile

Ave Concha y Toro 3456

PUENTE ALTO

XILE

+56 2-2428-2600

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 9 no 10.30 dadeer, no tuku 1.30 no 3 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 1

Ita sei haree

Ami tau matan ba serbisu hanorin kona-ba Bíblia husi Testemuña ba Jeová iha rai-Xile. Ami mós haruka livru sira ba kongregasaun 1.012 liu.

Download broxura