Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Ungria

BUDAPEST

Kövirózsa u. 1.

H-1163

UNGRIA

+361 401-1100

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 10 no tuku 3 lokraik.

Vizita neʼe laʼo ba oras 1 minutu 15

Ita sei haree

Ami tau matan ba atividade sira husi kongregasaun hamutuk 294 iha rai-Ungria no mós fó apoiu ba kongregasaun sira neʼebé koʼalia lian Úngaru iha rai-Slovákia no Ukránia. Ami mós tradús livru sira kona-ba Bíblia ba lian Úngaru no Lovári. Ami halo gravasaun sira iha lian Úngaru no halo vídeo língua liman Úngaru nian.

Download broxura