Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Uganda

808 Lubowa Estate Road

Lubowa

KAMPALA

UGANDA

+256 20 0301300

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 11 dadeer no tuku 1 toʼo tuku 4 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba minutu 30

Ita sei haree

Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha língua ualu: Acholi, Ateso, Lhukonzo, Luganda, Lugbara, Madi, Runyankore no Rutoro.

Download broxura