Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Sri Lanka

Watch Tower Bible and Tract Society of Lanka

711 Station Road

WATTALA 11300

SRI LANKA

+94 11-2930-444

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 11 dadeer no tuku 1 toʼo 4 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba minutu 45

Ita sei haree

Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha língua Sinhala. Halo mós gravasaun áudio iha língua Sinhala.

Download broxura