Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Repúblika Sentru-Afrikana

58 rue du Stade Boganda

BANGUI

REPÚBLIKA SENTRU-AFRIKANA

+236 21-61-20-70

+236 21-61-89-25

+236 70-11-08-00

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 11 dadeer

Vizita neʼe laʼo ba oras 1

Ita sei haree

Ami tau matan ba serbisu hanorin kona-ba Bíblia husi Testemuña ba Jeová no mós toma konta serbisu atu harii Reuniaun-Fatin sira iha Repúblika Sentru-Afrikana no Xade. Ami mós tradús livru sira kona-ba Bíblia iha língua Sango no mós língua hitu seluk.

Download broxura