Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Malavi

Plot 38, Area 32

Paul Kagame Road

LILONGWE

MALAVI

+265 1-762-111

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 11 dadeer no tuku 1 toʼo 4 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 1.30

Ita sei haree

Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia ba língua haat neʼebé ema koʼalia iha rai neʼe. Ami tau matan ba atividade sira husi Testemuña ba Jeová iha kongregasaun 1.571 iha rai-Malavi.

Download broxura