Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Koreia Súl

Marka loron atu vizita ami

Ita presiza marka loron no oras atu vizita ami-nia fatin ka lae? Presiza. Tanba ami hakarak ema hotu kontente ho sira-nia vizita, ami labele simu ema barak demais dala ida deʼit. Tan neʼe, ami husu imi hotu atu marka nanis loron no oras antes atu vizita ami-nia fatin maski imi-nia grupu mak kiʼik ka boot.

Se Ita seidauk marka loron, Ita bele nafatin hetan ema ida husi ami neʼebé lori Ita bá ami-nia eskritóriu ka fábrika laran ka lae? Se Ita la fó-hatene nanis ami hodi rezerva Ita-nia vizita, karik ami labele lori Ita atu haree fatin oioin iha ami-nia eskritóriu ka fábrika. Ema neʼebé ami bele lori iha loron ida nia laran iha limite.

Ita presiza toʼo tuku hira? Atu labele iha ema barak liu iha tempu hanesan, ami husu katak Ita labele toʼo sedu liu fali oras ida antes komesa.

Oinsá mak Ita bele marka loron atu vizita ami-nia fatin? Klik “Marka tempu atu vizita ami”.

Ita bele kansela Ita-nia vizita ka troka oras ka lae? Bele. Klik “Haree fali/Troka oras ba haʼu-nia vizita”.

Oinsá se la konsege marka loron neʼebé Ita hakarak? Cek nafatin sítiu neʼe tanba karik se ema seluk kansela ka troka sira-nia oras, Ita bele taka sira-nia fatin.

Vizita ami-nia eskritóriu

Sindumangok-ro 73, Gongdo-eup

Anseong-si, Gyeonggi-do, 17558

REPÚBLIKA KOREIA

+82 31-690-0033

Ita sei haree

Ami tradús livru sira ba lian Koreanu no língua liman Koreanu nian no halo mós livru sira iha braile Koreanu nian. Ami mós prodús vídeo no gravasaun sira. Kada tinan, ami haruka livru no revista sira millaun ba millaun iha língua 30 liu ba kongregasaun sira.

Download broxura