Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Kongu (Kinxasa)

75, 13e Rue, Q. Industriel

LIMETE

KINSHASA

REPÚBLIKA DEMOKRÁTIKA DE KONGU

+243 81-555-1000

+243 99-818-9791

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 9.00 toʼo 10.30 dadeer no tuku 1.30 toʼo 3.00 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 1

Ita sei haree

Ami tradús revista Livru Haklaken ba língua 8 no livru sira seluk ba língua 30 tan. Tinan-tinan ami haruka livru sira maizumenus tonelada 1.800 ba kongregasaun sira hamutuk 3.772 iha rai-Kongu (Kinxasa).

Download broxura