Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Índia

927/1 Addevishwanathapura

Rajanukunte

BENGALURU-KAR 560 064

ÍNDIA

+91 80-2309-2400

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 no 10 dadeer no tuku 1 no 3 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 1.30

Ita sei haree

Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha língua 18 iha rai-Índia. Ami mós halo livru sira iha língua 24 iha rai-Índia. Ami haruka livru sira ba fatin oioin iha rai-Índia, no mós rai sia seluk tan.

Download broxura