Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

France

Hameno loron atu vizita

Ita presiza hameno loron atu vizita ka lae? Sin. Atu ema barak demais la vizita iha loron neʼebé hanesan no ema hotu bele hetan benefísiu husi vizita neʼe, importante ba ema hotu atu hameno nanis antes sira mai vizita, maski grupu boot ka kiʼik deʼit. Favór ida hameno loron neʼebé ita atu vizita semana ida antes ita planu atu mai. Se ita planu atu mai iha loron-boot ruma ami husu ita atu hameno sedu.

Se Ita la hameno nanis, bele bá vizita nafatin ka lae? Se Ita la hameno nanis loron atu vizita, karik ami labele simu ita. Tanba fatin mak kloot deʼit, ami deside ona ema naʼin-hira mak bele vizita iha loron nia laran.

Tuku hira mak Ita tenkesér mai? Atu ema la barak demais iha tempu ida deʼit, favór labele mai oras ida sedu liu fali Ita-nia tempu atu vizita komesa.

Oinsá atu hameno loron neʼebé Ita hakarak vizita? Klik “Hameno loron atu vizita”.

Ita bele troka loron ka kansela Ita-nia vizita ka lae? Bele. Klik “Haree ka troka loron ita hameno atu vizita”.

Oinsá se loron neʼebé ita hameno atu vizita mak nakonu ona? Cek beibeik sítiu. Informasaun iha sítiu troka beibeik tuir ema neʼebé troka ka kansela sira-nia loron atu vizita.

Vizita ami-nia eskritóriu

2 rue Saint-Hildevert

27400 LOUVIERS

FRANCE

+33 2-32-25-55-55

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 10.00 dadeer no tuku 2.30 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 2

Ita sei haree

Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha língua balu. Ami mós tau matan ba atividade sira husi Testemuña ba Jeová iha rai-Fransa, Maurísia, Seixeles no rai sira seluk neʼebé rai-Fransa mak ukun (Giana Franseza, Guadalupe, Martinika, Mayotte, Reuniaun, Saun Barthélemy, Saun Martin no Saun Pedro no Mikelón).

Download broxura