Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Eslovákia

Pekna cesta 17

831 52 BRATISLAVA 34

REPÚBLIKA ESLOVAKU

+421 2-49107611

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 10.30 dadeer no tuku 1 toʼo 3.30 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 1.30

Ita sei haree

Sukursál neʼe tau matan ba atividade sira husi Testemuña ba Jeová naʼin-26.500 liu iha rai-Repúblika Xeka no Eslovákia. Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha lian Xeka no língua liman Xeka nian, lian Romaní (Eslovákia Lorosaʼe) lian Eslovaku no língua liman Eslovaku nian.

Download broxura