Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Bulgária

Boulevard Tsar Boris III 227

1618 SOFIA-PAVLOVO

BULGÁRIA

+359 2-9559-590

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 11 dadeer no tuku 1 toʼo 4 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba oras 1

Ita sei haree

Ami tau matan ba atividade sira husi Testemuña ba Jeová iha kongregasaun no grupu hamutuk 60 iha rai-Bulgária. Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha lian Búlgaru, língua liman Búlgaru nian no língua Romaní.

Download broxura