Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Brazíl

Rodovia SP-141 - km 43

CESÁRIO LANGE-SP

18285-901

BRAZÍL

+55 15-3322-9000

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 9:​45 dadeer no tuku 1 toʼo 2:​45 lokraik

Vizita neʼe laʼo maizumenus oras 2

Ita sei haree

Kada tinan ami print livru, broxura, revista, no tratu rihun ba rihun iha língua 120 liu.

Feira

Bíblia—Livru neʼe no ninia Naʼin. Feira neʼe hatudu oinsá Bíblia bele iha toʼo ohin loron no oinsá mak Bíblia nia Naʼin proteje ninia mensajen husi livru neʼe maski inimigu sira koko makaʼas atu troka liafuan sira.

Download broxura