Skip to content

Informasaun kona-ba ami-nia eskritóriu no oinsá bele vizita ami

Ami hakarak konvida Ita atu vizita ami-nia eskritóriu sira no fatin neʼebé ami halo livru sira. Buka diresaun no buka-hatene kona-ba oras atu bele vizita.

Benín

ARTJB (Association religieuse des Témoins de Jéhovah du Bénin)

Route Inter-Etat Cotonou-Parakou

AB-CALAVI

BENÍN

+229 97-97-00-60

Vizita ami-nia eskritóriu

Loron-segunda toʼo sesta

Tuku 8 toʼo 10.45 dadeer no tuku 1 toʼo 3.45 lokraik

Vizita neʼe laʼo ba minutu 45

Ita sei haree

Ami tradús livru sira kona-ba Bíblia iha língua Bariba, Fon, Gun, Jula, Kabiye, Moore, no Zarma. Ami mós haruka livru sira ba kongregasaun 500 liu no grupu sira iha rai-Benín, Burkina Faso, Nijer, no Togu.

Download broxura