Skip to content

Anin no udan boot iha rai-Filipinas​—Fiar manán terus

Anin no udan boot iha rai-Filipinas​—Fiar manán terus

Haree toʼok istória sira husi ema neʼebé hasoru susar neʼe.