Skip to content

19 AGOSTU 2019
SAIDA MAK FOUN

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai iha língua Guarani, Kwanyama, no Laosianu

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai iha língua Guarani, Kwanyama, no Laosianu

Iha loron 16 fulan-Agostu 2019 iha Asunción, Paraguai, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Guarani. Iha loron neʼebé hanesan, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun, Mateus-Apokalipse fó sai ona iha língua Kwanyama iha sidade Ongwediva, Namíbia, no iha língua Laosianu iha sidade Nong Khai, Tailándia. Bíblia Tradusaun Mundu Foun tomak ka parte balu deʼit, tradús ona ba língua 184.