Skip to content

SAIDA MAK FOUN

Relatóriu husi nasaun neʼebé aumenta iha Relatóriu serbisu nian ba tinan 2017

Relatóriu husi nasaun neʼebé aumenta iha Relatóriu serbisu nian ba tinan 2017

Relatóriu serbisu nian husi Testemuña ba Jeová iha mundu tomak ba tinan 2017 mak tabela neʼebé fó sai Testemuña ba Jeová nia atividade haklaken iha nasaun no rai sira. Tabela neʼe sei troka tabela neʼebé uluk mosu iha Buku Tahunan Saksi-Saksi Yehuwa.

Haree tabela kona-ba relatóriu husi nasaun no rai sira.