Skip to content

17 SETEMBRU 2018
SAIDA MAK FOUN

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai iha língua haat

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai iha língua haat

Iha loron 14 fulan-Setembru 2018, iha Machakos, Kénia, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun, Mateus-Apokalipse fó sai ona iha língua Kikamba, no iha Lubango, Angola, iha língua Nyaneka. Iha loron hanesan, iha Kiambu, Kénia, edisaun revizaun husi Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun kompletu fó sai iha língua Kikuyu. Loron rua depois neʼe, iha Manila, Filipinas, edisaun revizaun husi Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai ona iha língua Iloko. Bíblia Tradusaun Mundu Foun tomak ka parte balu deʼit, tradús ona ba língua hamutuk 172 inklui mós edisaun revizaun tinan 2013 hamutuk língua 15.