Skip to content

22 JULLU 2019
SAIDA MAK FOUN

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai iha língua Izlandés no Españól

Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun fó sai iha língua Izlandés no Españól

Iha loron 19 fulan-Jullu 2019 iha sidade Kopeñaga, rai-Dinamarka, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun, Mateus-Apokalipse fó sai ona iha língua Izlandés. No iha loron hanesan, iha sidade Madríd, rai-España, Bíblia Sagrada Tradusaun Mundu Foun edisaun revizaun nian fó sai ona iha língua Españól. Bíblia Tradusaun Mundu Foun tomak ka parte balu deʼit, tradús ona ba língua hamutuk 181, neʼe inklui mós edisaun revizaun tinan 2013 hamutuk língua 25.