Skip to content

Naroman no kór

Naroman no kór

Ita-nia planeta mundu nakonu ho kór oioin. Haree toʼok kona-ba sé mak kria naroman no kór hotu, no neʼe hatudu saida kona-ba nia.