Skip to content

Adorasaun Família nian: Dezafiu no bensaun

Adorasaun Família nian: Dezafiu no bensaun

Hasoru família sira husi mundu tomak neʼebé hakaʼas an tebes atu halaʼo Adorasaun Família nian neʼebé kontente semana-semana.