Skip to content

Skip to table of contents

Sidade Astana

 NASAUN NO POVU

Vizita ba rai-Kazakistaun

Vizita ba rai-Kazakistaun

ULUK, ema Kazake toman atu laʼo-rai no la hela metin iha fatin ida. Toʼo ohin loron, ema Kazake balu lori sira-nia animál hakiak ba fatin oioin tuir klima. Durante tempu bailoro, sira hela iha foho leten. Tuirmai, bainhira tempu malirin, no jelu-rahun komesa tun, sira lori sira-nia animál hakiak ba fatin neʼebé manas uitoan.

Ema Kazake balu hela iha sidade neʼebé modernu tebes. Maibé ita bele haree katak sira-nia kultura, hahán no arte nafatin iha ligasaun ho sira-nia beiʼala nia toman atu laʼo-rai. Poezia, knananuk no múzika neʼebé toka ho instrumentu tradisionál mak parte seluk husi sira-nia kultura.

 Yurt mak tenda tradisionál neʼebé bele monta no sobu fali. Neʼe hatudu katak ema Kazake respeitu ambiente. Bibi-atan sira nafatin gosta hela iha yurt, no ema Kazake neʼebé hela iha sidade uza tenda neʼe bainhira halaʼo festa espesiál ruma. Yurt mós bele sai hela-fatin ba turista sira. Feto Kazake hatene oinsá atu soru hena, suku hena ho dezeñu oioin, no halo tapete. Ita bele haree hena sira-neʼe iha yurt laran.

Iha yurt laran

Ema Kazake neʼebé hela iha foho, hafolin tebes sira-nia kuda. Maizumenus iha liafuan 21 iha lia-kazake neʼebé refere ba kuda, liafuan ida-idak iha arti neʼebé la hanesan. Iha mós liafuan 30 liu neʼebé koʼalia kona-ba kuda nia kór. Kuda bele sai nuʼudar prezente neʼebé folin boot. Labarik-mane sira neʼebé hela iha foho, aprende atu saʼe kuda husi kiʼik kedas.

Rai-Kazakistaun nia hahán tradisionál sempre uza naʼan no baibain la uza ai-manas. Ema Kazake gosta tebes hemu koumiss, neʼebé halo husi kuda-inan nia susubeen, tanba neʼe diʼak ba saúde. Sira mós gosta hemu shubat, neʼebé siin uitoan no halo husi kuda-kamelu nia susubeen.

Ita bele bá vizita Testemuña ba Jeová nia eskritóriu iha sidade Almaty.

Durante tempu bailoro, leopardu oin ida hela iha foho sira iha rai-Kazakistaun