Skip to content

Skip to table of contents

Uza eletrisidade no mina ho matenek

Uza eletrisidade no mina ho matenek

LORON-LORON, ita presiza eletrisidade no mina atu halo manas ka malirin ita-nia uma, halo moris ita-nia karreta ka motór, no halo atividade oioin. Maibé, ohin loron ema iha mundu tomak hasoru daudaun problema kona-ba eletrisidade no mina.

Gary husi rai-Áfrika Súl hatete katak problema boot ida mak “mina nia folin aumenta ba beibeik”. Jennifer husi rai-Filipinas mós hanoin barak kona-ba eletrisidade, tanba “ahi mate beibeik”. Fernando, husi rai-Elsalvadór hatete katak nia “hanoin liu kona-ba impaktu neʼebé eletrisidade no mina lori ba ambiente”. Iha fatin barak iha mundu tomak, prosesu neʼebé ema uza atu hetan eletrisidade no mina bele estraga ambiente.

Karik Ita hanoin: ‘Oinsá mak haʼu bele tahan hasoru situasaun hanesan neʼe?’

Ita hotu bele hili atu uza eletrisidade no mina ho matenek hodi hamenus eletrisidade no mina neʼebé ita uza. Neʼe sei lori benefísiu oioin, hanesan la gasta osan barak no mós tau matan ba ambiente.

Mai ita hanoin kona-ba oinsá ita bele uza eletrisidade no mina ho matenek iha área tolu: uma, transporte, no atividade loron-loron nian.

UMA

Uza didiʼak mákina atu halo manas ka malirin. Peskiza ida iha rai-Bretaña Boot iha Europa hatudu katak ema bele hamenus eletrisidade no mina neʼebé sira uza hodi hatún temperatura iha mákina atu halo manas uma. Mane ida naran Derek neʼebé hela iha rai-Kanadá hatete: “Ami-nia família poupa eletrisidade, hodi uza faru-manas bainhira tempu malirin duké uza demais mákina atu halo manas uma.”

Ita mós bele halo hanesan neʼe bainhira uza mákina atu halo malirin uma. Rodolfo husi rai-Filipinas uza eletrisidade ho matenek hodi la uza demais AC. Tanbasá? Nia hatete: “Hodi halo nuneʼe, ami la gasta osan no eletrisidade.”

Taka metin janela no odamatan kuandu uza mákina atu halo manas ka malirin uma. * Hodi halo nuneʼe, ita sei la gasta demais eletrisidade. Porezemplu, se ita husik odamatan nakloke iha tempu malirin, ita sei gasta eletrisidade barak atu halo manas fali uma.

Ema balu mós halo buat seluk tan atu hamenus eletrisidade neʼebé sira uza. Porezemplu sira hadiʼa uma iha dalan neʼebé matenek atu nuneʼe anin manas ka malirin la tama-sai husi uma.

Uza lampu neʼebé la gasta eletrisidade barak. Jennifer neʼebé temi ona hatete: “Duké uza lampu neʼebé gasta eletrisidade  barak, ami troka ho lampu neʼebé uza eletrisidade uitoan deʼit.” Maski lampu hanesan neʼe karun maibé ida-neʼe bele poupa eletrisidade, no hamenus osan neʼebé ita gasta.

TRANSPORTE

Se bele, saʼe deʼit transporte públiku. Mane ida naran Andrew husi rai-Bretaña Boot hatete: “Haʼu koko beibeik atu saʼe komboiu ka bisikleta bainhira bá serbisu.” Livru ida (Energy: What Everyone Needs to Know) fó-hanoin ita katak ‘se ema ida-idak uza karreta privadu, neʼe sei gasta mina barak liu duké saʼe bís ka komboiu’.

Uza Ita-nia transporte ho matenek. Hodi halo planu nanis, Ita la presiza sai beibeik husi uma, no ida-neʼe sei ajuda Ita hamenus mina neʼebé Ita presiza uza no mós la gasta tempu no osan barak.

Jethro husi rai-Filipinas deside nanis osan hira mak nia sei gasta fulan-fulan ba mina. Nia hatete: “Neʼe ajuda haʼu atu uza haʼu-nia karreta ho matenek.”

ATIVIDADE LORON-LORON

Hamenus bee manas neʼebé Ita uza. Estudu ida iha rai-Austrália fó sai katak “umakain ida-idak uza porsentu 27 husi sira-nia eletrisidade atu hamanas bee”.

Atu hamanas bee, ita presiza eletrisidade barak, maibé hodi uza bee manas ho matenek, ita sei la gasta eletrisidade. Victor husi rai-Áfrika Súl hatete: “Bainhira ami hariis, ami koko atu uza bee manas uitoan deʼit.” Sientista ida naran Steven Kenway hatete katak ‘uza bee manas ho matenek lori benefísiu barak, neʼe hamenus eletrisidade no bee neʼebé ita uza, hamenus sentru eletrisidade nia serbisu atu prodús eletrisidade, no mós ajuda família ida-idak atu la gasta osan’.

Se la presiza, hamate deʼit. Neʼe inklui lampu, no sasán eletróniku sira, hanesan televizaun no komputadór. Sasán eletróniku balu nafatin gasta eletrisidade maski hamate ona. Matenek-naʼin balu anima ema atu losu sai tiha fiu se sira la uza ona atu nuneʼe la gasta eletrisidade. Fernando, neʼebé temi ona hatete: “Haʼu hamate lampu no haʼu losu sai tiha sasán eletróniku nia fiu neʼebé haʼu la uza.”

Karik ita ida-idak la bele kontrola eletrisidade no mina nia folin ka impaktu ba ambiente bainhira ema prodús eletrisidade no mina, maibé ita bele hili atu uza eletrisidade ho matenek. Ema iha mundu tomak hakaʼas an atu halo nuneʼe. Maski ita presiza halo planu didiʼak no mós hakaʼas an atu uza eletrisidade no mina ho matenek, maibé ida-neʼe sei lori duni benefísiu. Hanesan Valeria husi rai-Méxiku hatete: “Haʼu la estraga osan no ambiente.”

^ par. 10 Diʼak atu halo tuir matadalan kona-ba oinsá atu uza mákina halo manas ka malirin uma. Porezemplu, mákina balu presiza anin neʼebé mai husi liʼur, se nuneʼe diʼak atu loke odamatan ka janela.