Skip to content

Skip to table of contents

 OINSÁ BELE HAMENUS ESTRESE

Saida mak estrese?

Saida mak estrese?

Bainhira ita hasoru situasaun neʼebé la diʼak, ita-nia isin hakarak defende an. Reasaun neʼe mak hamosu estrese. Ita-nia kakutak haruka ormona barak tebes ba ita-nia parte hotu iha isin. Neʼe halo ita-nia fuan tuku-tuku makaʼas, tensaun la normál, dada iis lalais, no múskulu sira estika an. Antes ita rekoñese saida mak akontese, ita-nia isin prontu ona atu halo buat ruma. Maibé bainhira situasaun neʼe liu ona, ita-nia isin neʼebé fó reasaun makaʼas sei sai normál fali.

ESTRESE BELE LORI BUAT DIʼAK NO AAT

Estrese mak reasaun neʼebé normál no bele ajuda ita tahan ho situasaun neʼebé perigu ka susar. Reasaun neʼe komesa husi ita-nia kakutak. Estrese neʼebé diʼak ajuda ita atu hatudu kedas reasaun ba situasaun ida, no mós bele motiva ita kumpre ita-nia hakarak ka atu halo diʼak liután buat ruma, porezemplu kona-ba tempu ezame, entrevista ba serbisu, ka jogu desportu ruma.

Maski nuneʼe, estrese demais ba tempu naruk bele lori rezultadu neʼebé la diʼak. Neʼe bele fó impaktu la diʼak ba saúde fíziku, emosaun, no mentál. Ita-nia toman, ka dalan neʼebé ita trata ema seluk karik bele troka. Dala barak ema neʼebé estrese demais komesa atu hemu tua barak, uza droga, han la kontrola an, fuma no toman aat seluk tan. Neʼe mós bele halo ema kona depresaun, lakon forsa no sente kole demais, no mós bele halo ema iha hanoin atu oho an.

Maski ema hotu hasoru rezultadu neʼebé la hanesan tanba estrese, maibé estrese bele hamosu moras oioin. No neʼe mós bele afeta parte barak husi ita-nia isin.