Skip to content

Skip to table of contents

 OINSÁ BELE HAMENUS ESTRESE

Moris neʼebé la iha tan estrese

Moris neʼebé la iha tan estrese

Matenek husi Bíblia bele ajuda ita hamenus buat neʼebé halo ita estrese. Ita labele halakon buat hotu neʼebé halo ita estrese, maibé ita-nia Kriadór bele. Nia hili ona Jesus Kristu atu ajuda ita. Lakleur tan Jesus sei halo buat neʼebé boot liu fali saida mak nia halo ona kuandu nia sai nuʼudar ema iha rai. Porezemplu:

JESUS SEI KURA EMA NIA MORAS, HANESAN BUAT NEʼEBÉ NIA HALO ULUK.

“Sira lori mai ema hotu neʼebé hetan moras oioin . . . , no Jesus kura sira hotu.”—MATEUS 4:24.

JESUS SEI FÓ MAI ITA HELA-FATIN NO AI-HAN.

“Sira [neʼebé Kristu sei ukun] sei harii uma no hela iha laran, no sira sei kuda uvas iha toʼos no han ninia fuan. Sira sei harii uma, laʼós ba ema seluk mak atu hela, no sira sei kuda, laʼós ba ema seluk mak atu han.”—ISAIAS 65:21, 22.

JESUS NIA UKUN SEI LORI DAME NO SEGURU BA MUNDU TOMAK.

“Iha ninia tempu, ema laran-loos sei buras, no dame sei sai barak toʼo fulan la iha tan. Nia sei ukun husi tasi ida toʼo tasi seluk no husi Mota toʼo rai hotu iha mundu tomak. . . . Ninia inimigu sira sei lambe rai-rahun.”—SALMO 72:7-9.

JESUS SEI LORI JUSTISA.

“Nia sei hanoin ema kiʼik no ema kiak, no nia sei salva ema kiak nia moris. Nia sei salva sira husi ema neʼebé hanehan sira no husi violénsia.”—SALMO 72:13, 14.

JESUS SEI HALAKON TIHA TERUS NO MATE.

“Mate sei la iha tan, no ema sei la triste tan ka tanis ka sente moras.”—APOKALIPSE 21:4.