Skip to content

Skip to table of contents

 OINSÁ ATU BELE MORIS KONTENTE

Dalan atu hetan kontente

Dalan atu hetan kontente

TUIR ITA-NIA HANOIN, ITA MAK EMA NEʼEBÉ KONTENTE KA LAE? Se nuneʼe, saida mak halo Ita sente kontente? Ita-nia família, Ita-nia serbisu ka Ita-nia relijiaun? Karik agora daudaun Ita hein hela buat ruma neʼebé bele halo Ita sente kontente, hanesan ramata eskola, hetan serbisu diʼak ka sosa karreta foun.

Ema barak sente kontente bainhira sira kumpre ona planu ruma ka hetan sasán ruma neʼebé sira hakarak. Maibé kontente hanesan neʼe sei iha ba nafatin ka lae? Baibain, kontente hanesan neʼe temporáriu deʼit.

Disionáriu ida esplika katak liafuan kontente bele inklui emosaun diʼak oioin hanesan kontente ho buat neʼebé ita iha ka sente haksolok tebes, no ita hakarak sente hanesan neʼe ba nafatin.

Disionáriu ida seluk esplika katak kontente mak sentimentu neʼebé ita presiza haburas loron-loron, no la depende ba buat neʼebé ita hetan iha moris maibé depende ba oinsá ita halaʼo ita-nia moris. Ita sei nunka kontente se Ita sempre hanoin beibeik: “Haʼu sei kontente liu se haʼu . . . “

Hanoin toʼok kona-ba ida-neʼe, ita bele kompara sentimentu kontente ho saúde neʼebé diʼak. Oinsá mak ita bele iha saúde neʼebé diʼak? Ita presiza kuidadu ita-nia hahán, halo ezersísiu, no haburas ita-nia toman diʼak sira. Nuneʼe mós atu bele sente kontente, ita presiza halaʼo ita-nia moris iha dalan neʼebé diʼak.

Matadalan ka hahalok saida deʼit mak bele ajuda ita atu moris kontente? Iha matadalan ka hahalok oioin neʼebé bele ajuda ita, maibé buat tuirmai neʼe mak importante liu:

  • KONTENTE HO BUAT NEʼEBÉ ITA IHA NO HATUDU LARAN-LUAK

  • SAÚDE NO ADAPTA HO SITUASAUN FOUN

  • DOMIN

  • FÓ PERDUA

  • MORIS NEʼEBÉ IHA OBJETIVU

  • ESPERANSA

Bíblia hatete: “Ksolok ba sira neʼebé moris ho hahalok loos iha sira-nia moris.” (Salmo [Mazmur] 119:1) Mai ita haree kona-ba hahalok loos sira-neʼe.