Skip to content

Skip to table of contents

MATAN-MORIS BÁ! No. 1 2018 | Oinsá atu bele moris kontente

SAIDA MAK BELE AJUDA ITA ATU MORIS KONTENTE?

Bíblia hatete: “Ksolok ba sira neʼebé moris ho hahalok loos iha sira-nia moris.”​—Salmo (Mazmur) 119:1.

Informasaun no matadalan hotu iha livru neʼe bele ajuda ita atu moris ho kontente.

 

Dalan atu hetan kontente

Tuir ita-nia hanoin, ita mak ema neʼebé kontente ka lae? Saida mak halo Ita sente kontente?

Kontente ho buat neʼebé ita iha no hatudu laran-luak

Ema barak fiar katak sasán no rikusoin mak halo ema kontente. Maibé ita bele hetan kontente neʼebé loos husi osan no rikusoin ka lae? Evidénsia ohin loron hatudu saida?

Saúde no adapta ho situasaun foun

Se ita-nia saúde sai ladiʼak, neʼe katak ita la bele moris ho kontente ka lae?

Domin

Atu bele moris kontente, ita presiza hatudu no simu domin.

Fó perdua

Se ita-nia moris nakonu ho odi no hirus, neʼe sei halo ita la sente kontente.

Moris neʼebé iha objetivu

Hodi buka hatene resposta sira kona-ba moris bele lori kontente.

Esperansa

Tanba ema hanoin barak kona-ba futuru, ida-neʼe halo sira sente susar atu moris kontente.

Aprende liután oinsá atu bele moris kontente

Iha buat barak neʼebé bele halo ema kontente ka triste. Aprende liután informasaun neʼebé bele ajuda ita halo ita-nia moris sai diʼak liu.