Skip to content

Skip to table of contents

Bainhira Ita sente hanesan lakohi atu moris tan

Bainhira Ita sente hanesan lakohi atu moris tan

Adriana, husi rai-Brazíl hatete: “Haʼu sente laran-taridu beibeik. Tan neʼe haʼu deside atu hakotu deʼit haʼu-nia moris.”

ITA MÓS sente ona hanesan lakohi atu moris tan? Sé nuneʼe, Ita komprende buat neʼebé Adriana sente. Nia kona moras ida neʼebé halo nia sempre laran-taridu, triste no sente la iha esperansa. Doutór dehan Adriana kona moras depresaun.

Hanoin toʼok mane ida naran Kaoru husi rai-Japaun neʼebé tau matan ba ninia inan-aman neʼebé moras tanba idade. Nia hatete: “Iha tempu neʼebá, haʼu sente estrese boot iha serbisu fatin. Haʼu mós lakon vontade atu han, no labele toba-dukur. Haʼu komesa hanoin katak haʼu-nia problema sira sei hotu se haʼu mate deʼit.”

Mane ida naran Ojebode husi rai-Nijéria hatete: “Haʼu sempre sente triste toʼo tanis, tan neʼe haʼu buka dalan atu hakotu deʼit haʼu-nia moris.” Diʼak tebes tanba Ojebode, Kaoru, no Adriana la oho an. Maibé tinan-tinan iha ema barak tebes mak oho an.

IHA NEʼEBÉ MAK ITA BELE HETAN AJUDA?

Ema barak neʼebé mate tanba oho an mak mane sira, tanba sira moe atu husu ajuda. Jesus hatete katak ema neʼebé moras presiza doutór. (Lucas 5:31) Tan neʼe se Ita mak iha hanoin atu oho an tanba depresaun, favór labele moe atu buka ajuda. Ema barak neʼebé kona moras depresaun hetan ona ajuda husi tratamentu médiku neʼebé bele ajuda sira atu tahan. Ojebode, Kaoru, no Adriana simu ona tratamentu hanesan neʼe no agora sira sente diʼak liu.

Doutór sira bele uza ai-moruk, terapia ka buat rua neʼe hotu atu halo tratamentu ba ema neʼebé moras depresaun. Ema neʼebé hasoru situasaun hanesan neʼe presiza tebes ita-nia laran-diʼak no ajuda, liuliu husi família ka belun sira. Belun diʼak neʼebé bele ajuda ita hotu mak Maromak Jeová, Ida neʼebé fó ajuda diʼak liu husi ninia Liafuan, Bíblia.

IHA SOLUSAUN PERMANENTE KA LAE?

Ema neʼebé kona moras depresaun presiza tempu barak atu halaʼo tratamentu no presiza troka sira-nia toman atu halaʼo moris. Maibé se Ita iha moras depresaun, Ita bele tau fokus ba futuru neʼebé sei lori kontente, hanesan buat neʼebé Ojebode halo ona. Nia hatete, “Haʼu tau fokus ba liafuan iha Isaias 33:24, neʼebé dehan katak iha tempu neʼebá la iha ema ida mak dehan ‘Haʼu moras.’” Hanesan Ojebode, Ita bele sente kmaan hodi hanoin kona-ba Maromak nia promesa sira kona-ba “rai foun,” neʼebé “moras” sei la iha tan. (Apokalipse 21:1, 4) Promesa neʼe mós inklui moras fíziku no moras mentál sei la iha tan. Moras neʼebé Ita sente ohin loron sei lakon ba nafatin. Ita “sei la hanoin tan buat uluk nian, no buat sira-neʼe sei la rai nafatin iha [Ita-nia] laran.”​—Isaias 65:17.