Skip to content

Skip to table of contents

Promesa sira neʼebé sei sai loos

Promesa sira neʼebé sei sai loos

Hanesan Jesus fó sai nanis ona, ohin loron ema haklaken liafuan diʼak kona-ba Maromak nia Ukun iha mundu tomak. (Mateus 24:14) Livru Daniel hatete katak Ukun neʼe mak Maromak nia governu. Kapítulu 2 husi livru neʼe fó sai profesia kona-ba ukun boot sira neʼebé sei ukun tuituir malu, hahú husi Babilónia antigu toʼo iha ita-nia tempu. Hodi fó sai kona-ba futuru, versíkulu 44 hatete:

“Maromak iha lalehan sei harii ukun ida neʼebé sei nunka lakon. No ukun neʼe sei la entrega ba povu sira seluk. Ukun neʼe sei harahun no halakon liurai sira-neʼe hotu nia ukun, no ukun neʼe mesak mak sei hamriik ba nafatin.”

Profesia neʼe no profesia seluk iha Bíblia fó sai katak Maromak nia Ukun sei troka ema nia ukun no ema sei moris ho dame no hakmatek iha mundu. Moris iha Maromak nia Ukun okos mak hanesan saida? Mai ita haree promesa sira neʼebé lakleur tan sei sai loos.

 • LA IHA TAN FUNU

  Salmo (Mazmur) 46:9: “[Maromak] sei hapara funu sira iha mundu tomak. Nia halo tohar rama no harahun diman; nia sunu tropa nia kuda-karreta funu nian.”

  Imajina toʼok, ema sei la uza tan sira-nia osan no matenek atu halo armas no oho ema, maibé sira sei uza buat hotu neʼebé sira iha atu lori buat diʼak ba ema! Só Maromak nia Ukun deʼit mak bele kumpre promesa neʼe.

 • LA IHA TAN MORAS

  Isaías (Yesaya) 33:24: “La iha ema ida iha rai mak sei dehan: ‘Haʼu moras.’”

  Hanoin toʼok bainhira ema iha mundu neʼe la terus tan tanba moras fuan, kankru, malária ka moras seluk. Ema la presiza tan bá ospitál no sosa ai-moruk. Ema bele iha saúde neʼebé diʼak. Neʼe mak sei akontese iha futuru ba ema iha mundu.

 • LA IHA TAN RAI-HAMLAHA

  Salmo (Mazmur) 72:16: “Sei iha ai-han barak iha rai; foho-tutun sira sei nakonu ho ai-han.”

  Mundu sei fó ai-han neʼebé barak tebes no toʼo ba ema hotu. Ema sei la hamlaha tan ka kuran vitamina.

 • LA IHA TAN LARAN-SUSAR, LARAN-TRISTE NO MATE

  Apokalipse 21:4: “[Maromak] sei hamaran sira-nia matan-been hotu husi sira-nia matan, no mate sei la iha tan, no ema sei la tanis tan ka laran-susar ka laran-triste; basá buat neʼebé uluk nian lakon tiha ona.”

   Neʼe katak ema sei moris ho perfeitu ba nafatin iha mundu! Neʼe mak promesa husi ita-nia Kriadór, Maromak Jeová.

“SEI HETAN DUNI SUSESU”

Karik ita sente katak promesa sira-neʼe sei nunka akontese. Maski ema barak hakarak atu moris hanesan buat neʼebé Bíblia promete ona, maibé sira sente susar atu komprende ideia kona-ba moris ba nafatin. Ita la hakfodak ho ida-neʼe, tanba la iha ema ida mak iha esperiénsia ona kona-ba moris ba nafatin no bele konta mai ita.

Ema sai atan ba sala no mate, ema mós moris susar, no terus ba tinan barak tebes. Tan neʼe, ema barak komesa haree buat sira-neʼe nuʼudar buat neʼebé normál. Maibé neʼe la hanesan duni ho ita-nia Kriadór, Maromak Jeová nia hakarak.

Atu hametin ita-nia fiar ba promesa sira-neʼe, Maromak hatete: “Haʼu-nia liafuan sei la fila fali ba haʼu se neʼe seidauk fó rezultadu, maibé haʼu-nia liafuan sei sai loos duni tuir haʼu-nia hakarak, no liafuan neʼe sei hetan duni susesu hodi kumpre buat neʼebé haʼu hatete ona.”​—Isaías (Yesaya) 55:11.

Bíblia bolu Jeová nuʼudar Maromak neʼebé “nunka bosok”. (Tito 1:2) Tanba Maromak rasik mak promete buat furak sira kona-ba futuru, diʼak ba ita atu hanoin: Ema bele moris ba nafatin iha mundu neʼebé Maromak promete ona ka lae? Saida mak ita tenke halo atu bele hetan benefísiu husi Maromak nia promesa? Informasaun iha pájina tuirmai bele hatán ba pergunta sira-neʼe.