Skip to content

Skip to table of contents

Introdusaun

Introdusaun

ITA-NIA FUTURU SEI SAI OINSÁ?

Dala ruma Ita hanoin kona-ba Ita no Ita-nia família nia futuru ka lae? Bíblia hatete:

“Ema laran-loos sira sei simu rai nuʼudar sira-nian, no sira sei moris ba nafatin iha rai.”​—Salmo (Mazmur) 37:29.

Livru Haklaken neʼe sei ajuda Ita atu komprende Maromak nia hakarak neʼebé furak tebes ba mundu no ema, no mós saida mak Ita presiza halo atu bele hetan benefísiu husi ida-neʼe.