Skip to content

Skip to table of contents

Astrolojia no siʼik futuru​—Dalan atu hatene futuru?

Astrolojia no siʼik futuru​—Dalan atu hatene futuru?

ASTROLOJIA

Astrolojia mak matan-dook nia atividade ida neʼebé bazeia ba fitun sira, fulan, no planeta sira. No ema barak fiar katak ida-neʼe bele fó sai sira-nia futuru. Astrólogu sira hatete katak bainhira ema ida moris, fitun, fulan no planeta sira-nia pozisaun iha lalehan mak determina ema neʼe nia hahalok no futuru.

Astrolojia nia hun mak husi Babilónia antigu, no toʼo ohin loron ema nafatin gosta ida-neʼe. Peskiza ida husi Estadus Unidus iha tinan 2012, hatete katak porsentu 33 husi ema neʼebé hola parte iha peskiza neʼe, hanoin katak astrolojia “bazeia uitoan ba siénsia” no porsentu 10 hatete katak ida-neʼe “bazeia duni ba siénsia”. Neʼe loos ka lae? Lae duni. Mai ita haree razaun sira tuirmai.

  • Planeta no fitun sira la iha kbiit atu determina ema nia moris.

  • Baibain buat neʼebé astrólogu sira siʼik mak jerál, tan neʼe sira bele aplika ba ema naran deʼit.

  • Astrolojia bazeia ba hanorin antigu neʼebé hatete katak planeta sira haleʼu mundu. Maibé tuir loloos, planeta sira haleʼu loro-matan.

  • Bainhira astrólogu oioin siʼik kona-ba ema ida nia futuru, rezultadu neʼebé sira fó sai la hanesan.

  • Astrolojia fahe ema ba kategoria ka zodiáku 12, bazeia ba ema nia data moris. Maibé tanba mundu nia pozisaun sempre troka durante tinan atus ba atus nia laran, data sira neʼebé uluk liga ho zodíaku, agora la iha ligasaun ona.

Ema barak fiar katak zodíaku sira bele esplika kona-ba ema ida nia hahalok. Maibé tuir loloos, maski ema balu moris iha data neʼebé hanesan, sira-nia hahalok la hanesan. Ema nia data moris la bele fó sai buat ruma kona-ba ema neʼe nia hahalok. Duké simu realidade katak ema ida-idak la hanesan, astrólogu sira fiar katak ema nia hahalok bazeia deʼit ba zodíaku. Neʼe la justisa loos ka lae?

 SIʼIK FUTURU

Husi uluk kedas, ema toman atu husu matadalan ba siʼikdór sira. Ema balu buka-hatene kona-ba futuru liuhusi haree animál ka ema nia aten sira ka oinsá manu-aman ida hili batar. Ema seluk buka-hatene kona-ba futuru liuhusi haree xá no kafé nia teen. Ohin loron, ema uza karta tarot, bola kristál, kurukuru, no buat seluk tan atu buka-hatene ema nia futuru. Ita bele tau fiar ba siʼikdór sira-nia liafuan kona-ba futuru ka lae? Lae duni. Mai ita haree razaun balu.

Baibain informasaun neʼebé siʼikdór sira fó sai kona-ba ema ida nia futuru mak kontra malu. Maski sira uza dalan neʼebé hanesan, sira fó sai buat neʼebé la hanesan. Porezemplu, se ema ida husu pergunta neʼebé hanesan kona-ba ninia futuru ba siʼikdór naʼin-rua neʼebé uza karta tarot, tuir loloos, sira-nia resposta tenke hanesan loos ka lae? Maibé baibain sira-nia resposta la hanesan duni.

Ita la bele duni tau fiar ba siʼikdór sira-nia métodu no motivu. Ema balu hatete katak karta tarot no bola kristál mak sasán atu enfeita deʼit. Sasán sira-neʼe la bele fó sai ema nia futuru. Tuir loloos, siʼikdór sira estuda didiʼak ema nia reasaun. Porezemplu, siʼikdór balu husu pergunta oioin no sira buka-hatene informasaun kona-ba ema neʼe liuhusi ema neʼe nia oin, ema neʼe nia dalan atu koʼalia no dalan neʼebé sira-nia isin book an. Tuirmai, siʼikdór sira finje katak sira hatene kona-ba ema neʼe nia situasaun moris. Siʼikdór balu hetan osan boot husi ema sira neʼebé vizita sira.

SAIDA MAK BÍBLIA HANORIN

Astrolojia no siʼik futuru hanorin katak ita-nia futuru deside nanis ona. Maibé neʼe loos ka lae? Bíblia hatete katak ita iha kbiit atu hili saida mak ita fiar ka saida mak ita hakarak atu halo no ita-nia desizaun sira sei kona duni ita-nia futuru.​—Josué (Yosua) 24:15.

Iha razaun seluk tan tanbasá mak ema neʼebé serbí Maromak la hola parte iha atividade astrolojia no siʼik futuru, tanba Maromak odi hahalok siʼik futuru hotu. Iha Bíblia laran, ita bele lee liafuan sira-neʼe: “Iha imi-nia leet labele iha . . . ema neʼebé siʼik futuru, ema neʼebé halo masonik, ema neʼebé buka sinál oioin atu siʼik futuru, matan-dook, ema neʼebé uza fekit ba ema seluk, ema neʼebé husu ba matan-dook ka husu ba ema neʼebé siʼik futuru, ka ema neʼebé husu ba ema mate. Tanba Jeová * hakribi ema neʼebé halo buat sira-neʼe.”​—Deuteronômio (Ulangan) 18:10-12.

^ par. 17 Naran ba “Maromak neʼebé Aas Liu Hotu iha mundu tomak”.​—Salmo (Mazmur) 83:18.