Skip to content

Skip to table of contents

LIVRU HAKLAKEN No. 2 2018 | Ita-nia futuru sei sai oinsá?

ITA-NIA FUTURU SEI SAI OINSÁ?

Dala ruma Ita hanoin kona-ba Ita no Ita-nia família nia futuru ka lae? Bíblia hatete:

“Ema laran-loos sira sei simu rai nuʼudar sira-nian, no sira sei moris ba nafatin iha rai.”​—Salmo (Mazmur) 37:29.

Livru Haklaken neʼe sei ajuda Ita atu komprende Maromak nia hakarak neʼebé furak tebes ba mundu no ema, no mós saida mak Ita presiza halo atu bele hetan benefísiu husi ida-neʼe.

 

Koko atu siʼik futuru

Ba tinan rihun ba rihun ona, ema barak koko atu siʼik futuru, dala ruma sira hetan susesu, dala ruma lae.

Astrolojia no siʼik futuru​—Dalan atu hatene futuru?

Ita bele tau fiar ba dalan sira-neʼe atu buka-hatene kona-ba ita-nia futuru ka lae?

Profesia sira neʼebé sai loos ona

Buat neʼebé Bíblia fó hatene nanis sempre sai loos.

Evidénsia kona-ba Bíblia nia profesia neʼebé sai loos

Monumentu antigu mak evidénsia katak Bíblia nia profesia sai loos.

Promesa sira neʼebé sei sai loos

Profesia barak husi Bíblia sai loos tiha ona, profesia seluk sei sai loos iha futuru.

Ita bele moris ba nafatin iha mundu

Bíblia esplika Maromak nia hakarak ba ema.

Ita-nia futuru, Ita-nia desizaun!

Ema balu fiar katak destinu mak kontrola ema nia moris no ita la bele troka ida-neʼe. Maibé neʼe loos ka lae?

“Ema laran-maus sei simu rai nuʼudar sira-nian”

Bíblia promete iha futuru katak hahalok la justisa no hahalok aat hotu sei lakon.