LIVRU HAKLAKEN—ESTUDU NIAN Maiu 2019

Revista neʼe iha lisaun sira atu estuda husi 1 Jullu toʼo 4 Agostu 2019.

Domin no justisa iha kongregasaun Kristaun

Saida mak Kristu nia ukun-fuan no oinsá ukun-fuan neʼe anima ema atu hatudu justisa?

Domin no justisa bainhira hasoru hahalok aat

Oinsá mak inan-aman bele proteje sira-nia oan husi hahalok abuzu seksuál, no oinsá katuas sira bele proteje kongregasaun?

Fó kmaan ba vítima husi abuzu seksuál

Oinsá mak Maromak nia Liafuan, katuas sira, no irmán Kristaun neʼebé maduru bele fó kmaan ba vítima husi abuzu seksuál?

Keta husik “matenek mundu neʼe nian” lohi ita

Tanbasá ita bele fiar katak Jeová mak Hun ba matadalan neʼebé loos? Oinsá mak Bíblia ajuda ita atu iha hanoin neʼebé loos kona-ba ita-nia an?

Hadiʼa liután dalan neʼebé ita estuda

Oinsá mak ita bele halo planu no hetan benefísiu husi estuda Bíblia mesak?