LIVRU HAKLAKEN—ESTUDU NIAN Outubru 2017

Iha revista neʼe mak lisaun sira atu estuda husi 27 Novembru toʼo 24 Dezembru 2017.

ESPERIÉNSIA

Bensaun mai husi halo buat neʼebé Jeová hakarak ita atu halo

Iha 1952, Olive Matthews no ninia laʼen simu knaar atu serbí nuʼudar pioneiru iha Irlanda. Oinsá mak Jeová fó bensaun ba sira?

“Hadomi . . . ho hahalok no lia-loos”

Oinsá mak ita bele hatudu domin neʼebé loos, neʼebé la laran-makerek?

“Haʼu mai, laʼós atu lori dame, maibé lori surik”

Surik neʼebé Jesus hatete katak nia sei lori mai mak kona-ba saida? No oinsá ida-neʼe bele kona Ita?

José husi Arimateia hatudu aten-brani

José husi Arimateia mak sé? Nia iha ligasaun saida ho Jesus? Ita bele aprende saida husi ninia istória?

Oinsá mak Zacarias nia vizaun ajuda Ita?

Surat-tahan, feto ida tuur iha fatin sukat nia laran, no feto naʼin-rua semo iha anin. Tanbasá mak Jeová fó vizaun neʼe ba Zacarias?

Kuda-karreta sira ho koroa ida proteje Ita

Foho riti, kuda-karreta funu nian, no amlulik boot ida sai liurai. Oinsá mak Zacarias nia vizaun ikus hametin Maromak nia povu ohin loron?

Liuhusi hahalok laran-diʼak

Oinsá mak hahalok laran-diʼak ajuda ema neʼebé kontra lia-­loos atu simu fali?

Hakarak hatene?

Tanbasá Jesus la gosta ema judeu nia toman kona-ba halo juramentu?