LIVRU HAKLAKEN—ESTUDU NIAN Fevereiru 2018

Iha revista neʼe mak lisaun sira atu estuda husi 2-29 Abríl 2018.

Banati-tuir Noé, Daniel, no Job nia fiar ho hahalok halo tuir

Mane sira-neʼe neʼebé laran-metin hasoru ona susar barak neʼebé ita hasoru ohin loron. Saida mak ajuda sira hodi mantein sira-nia laran-metin?

Ita hatene Jeová hanesan Noé, Daniel, no Job ka lae?

Oinsá mak mane sira-neʼe hatene Ida-neʼebé Forsa Boot Liu Hotu? Oinsá mak koñesimentu neʼe lori benefísiu ba sira? Oinsá mak ita bele haburas fiar hanesan sira?

ESPERIÉNSIA

Ba Jeová, buat hotu bele deʼit

Rona liafuan furak balu iha bis laran iha Kirgizistaun troka feen-laʼen ida nia moris.

Ema neʼebé espirituál katak sá?

Bíblia esplika saida mak la hanesan entre “ema neʼebé moris tuir espíritu santu” ho “ema neʼebé moris tuir deʼit hakarak isin nian”.

Laʼo ba oin nuʼudar ema espirituál!

Iha deʼit koñesimentu husi Bíblia seidauk toʼo atu sai ema neʼebé espirituál. Presiza saida tan?

Kontente​​—Hahalok ida husi Maromak

Se problema oioin neʼebé ita hasoru iha moris halakon ita-nia ksolok, saida mak ita tenke halo atu bele hetan fali ksolok?

HUSI ITA-NIA ARKIVU

Diskursu públiku habelar liafuan diʼak iha rai-Irlanda

Saida mak halo irmaun C. T. Russell fiar katak toʼos “prontu ona atu koʼa”?