Skip to content

Skip to table of contents

Jeová sempre hamutuk ho ita

Jeová sempre hamutuk ho ita
HAREE

Download:

 1. 1. Bain·hi·ra hau sen·te tauk,

  Bu·ka fa·tin a·tu su·bar an,

  Hau sen·te su·sar no bi·lán,

  Mai·bé hau la ren·de an.

  Jeo·vá sem·pre a·po·ia hau,

  Ni·a sei fó pro·te·saun.

  Jeo·vá ha·do·mi hau.

  (KORU)

  Jeo·vá fó hau

  Bra·ni, bain·hi·ra hau fra·ku.

  Bra·ni, mas·ki hau no·nook.

  Bra·ni, kuan·du hau su·sar.

  Bra·ni, ham·riik me·tin.

  Bra·ni, la ren·de an.

  Bra·ni, tau fi·ar ba ni·a.

  Jeo·vá sem·pre ha·mu·tuk hau.

  A·ju·da hau

  A·tu ha·ree

  Ni·a ma·ta·da·lan.

  Kaer hau li·man

  No ha·no·rin hau.

  Hau sei ha·lo tu·ir.

 2. 2. Ó sei la me·sak,

  Jeo·vá sei tau ma·tan ó

  No fó da·lan.

  Ni·a a·ju·da

  Bain·hi·ra ó sen·te ta·ri·du,

  No fó ba ó for·sa.

  (KORU)

  Jeo·vá fó ó

  Bra·ni, bain·hi·ra ó fra·ku.

  Bra·ni, mas·ki ó no·nook.

  Bra·ni, kuan·du ó su·sar.

  Bra·ni, ham·riik me·tin.

  Bra·ni, la ren·de an.

  Bra·ni, tau fi·ar ba ni·a.

  Jeo·vá ha·mu·tuk ho i·ta.

  Sem·pre, sem·pre.

  Jeo·vá ha·mu·tuk ho i·ta.

  A·ju·da ó no hau

  A·tu ha·ree

  Ni·a ma·ta·da·lan.

  Jeo·vá ha·mu·tuk ho i·ta

  No kaer li·man

  Ho·di ha·no·rin.

  Hau sei ha·lo tu·ir.

  (KORU)

  Jeo·vá fó

  Bra·ni, bain·hi·ra hau fra·ku.

  Bra·ni, mas·ki hau no·nook.

  Bra·ni, kuan·du hau su·sar.

  Bra·ni, ham·riik me·tin,

  Bra·ni, la ren·de an.

  Bra·ni, tau fi·ar ba ni·a.

  Jeo·vá ha·mu·tuk ho i·ta.

  Sem·pre, sem·pre.

  Jeo·vá ha·mu·tuk ho i·ta.

  Sem·pre, sem·pre.

  Jeo·vá ha·mu·tuk ho i·ta.