Skip to content

Skip to table of contents

 LISAUN 2

Koʼalia iha dalan neʼebé naturál

Koʼalia iha dalan neʼebé naturál

2 Korinto 2:17

SAIDA MAK ITA PRESIZA HALO: Koʼalia iha dalan neʼebé naturál no husi laran hodi hatudu sai oinsá Ita sente kona-ba tópiku neʼe no Ita-nia rona-naʼin.

OINSÁ ATU HALO IDA-NEʼE:

  • Halo orasaun no prepara didiʼak. Halo orasaun atu bele tau fokus ba Ita-nia informasaun, laʼós ba Ita-nia an. Komprende didiʼak pontu importante sira neʼebé Ita atu hatoʼo. Duké lee deʼit informasaun, diʼak atu uza Ita-nia liafuan rasik.

  • Koʼalia husi laran. Hanoin kona-ba tanbasá rona-naʼin presiza rona mensajen neʼe. Tau fokus ba sira. Se Ita halo nuneʼe, Ita-nia dalan atu koʼalia, Ita-nia oin, no dalan neʼebé Ita hamriik no book an sei hatudu sai katak Ita koʼalia husi laran.

  • Hateke ba rona-naʼin. Ita bele hateke ba rona-naʼin nia oin. Bainhira Ita hatoʼo diskursu, duké hateke liu deʼit ba ema hotu diʼak atu koko haree ba ema ida-idak.