Skip to content

Skip to table of contents

 LISAUN 10

Kontrola Ita-nia lian

Kontrola Ita-nia lian

Provérbios 8:4, 7

SAIDA MAK ITA PRESIZA HALO: Hatoʼo ideia sira ho klaru no book ema nia sentimentu hodi troka volume, halo lian neʼebé tun-saʼe no koʼalia lalais ka neineik.

OINSÁ ATU HALO IDA-NEʼE:

  • Troka Ita-nia volume. Hasaʼe Ita-nia volume atu énfaze pontu importante no atu book rona-naʼin nia hanoin. Hasaʼe Ita-nia volume bainhira lee liafuan tesi-lia nian iha Bíblia. No hatún Ita-nia volume atu hatudu sentimentu laran-susar no taʼuk ka halo rona-naʼin hein namanas ba Ita-nia liafuan tuirmai.

  • Halo lian tun-saʼe. Se neʼe mak buat neʼebé baibain iha Ita-nia língua, hasaʼe lian atu hatudu katak Ita laran-manas no atu esplika kona-ba distánsia no medida. Hatún lian atu hatudu sentimentu triste ka laran-susar.

  • Koʼalia lalais ka neineik. Koʼalia lalais atu fó sai sentimentu kontente. Koʼalia neineik kuandu hatoʼo informasaun neʼebé importante.