Hakaʼas an atu lee no hanorin

Broxura neʼe bele ajuda Ita atu hadiʼa liután Ita-nia dalan atu lee iha ema barak nia oin no dalan neʼebé Ita koʼalia no hanorin.

Karta husi Grupu Administradór

Ita hanorin ema kona-ba mensajen ne’ebé importante liu hotu.

LISAUN 1

Uza liafuan neʼebé diʼak atu loke

Liafuan atu loke neʼebé diʼak tenke kumpre objetivu tolu.

LISAUN 2

Koʼalia iha dalan neʼebé naturál

Koʼalia iha dalan neʼebé naturál halo rona-naʼin sira sente kalma no ajuda rona-naʼin sira atu simu ita-nia informasaun.

LISAUN 3

Uza pergunta sira

Uza pergunta sira neʼebé book ema atu hanoin no hakarak hatene liután, no énfaze pontu importante.

LISAUN 4

Dada atensaun ba eskritura

Haree toʼok oinsá Ita bele prepara rona-naʼin nia hanoin antes lee eskritura ida.

LISAUN 5

Lee ho loloos

Lee ho loloos mak importante atu bele hanorin koñesimentu kona-ba Jeová.

LISAUN 6

Esplika oinsá atu halo tuir eskritura sira

Hatudu ba rona-naʼin oinsá eskritura neʼe liga ho pontu importante neʼebé Ita hanorin.

LISAUN 7

Informasaun neʼebé loos no halo ema fiar

Informasaun neʼebé loos mak importante atu bele ajuda rona-naʼin komprende no fiar.

LISAUN 8

Hanorin ho ai-knanoik no ezemplu

Hafurak dalan neʼebé Ita hanorin ho ai-knanoik no ezemplu neʼebé simples atu book rona-naʼin no hanorin pontu importante.

LISAUN 9

Hanorin hodi uza vídeo no dezeñu sira

Uza video no dezeñu sira atu rona-nain bele hanoin hetan pontu importante.

LISAUN 10

Kontrola Ita-nia lian

Kontrola Ita-nia lian katak ko’alia lalais ka neneik, lian tun-sa’e no ko’alia hodi book rona-na’in atu halo tuir buat ne’ebé sira rona.

LISAUN 11

Koʼalia ho laran-manas

Ko’alia ho laran-manas hatudu katak Ita ko’alia ho sentimentu no bele dada rona-na’in nia atensaun.

LISAUN 12

Koʼalia hodi fó kmaan ba ema

Kuandu Ita ko’alia ho sentimentu, ne’e hatudu katak Ita hanoin no hakarak ajuda sira.

LISAUN 13

Esplika oinsá informasaun kona ema nia moris

Ajuda rona-na’in komprende oinsá informasaun ne’e kona sira-nia moris, no ajuda sira komprende oinsá aplika informasaun ne’e.

LISAUN 14

Fó sai pontu importante ho klaru

Ajuda rona-naʼin atu akompaña no rona tuir Ita-nia diskursu, no esplika ho klaru oinsá pontu importante ida-idak apoia Ita-nia títulu no objetivu.

LISAUN 15

Koʼalia ho fiar-metin

Hatudu katak Ita fiar duni buat neʼebé Ita dehan mak loos no importante. Koʼalia ho laran-diʼak no husi laran.

LISAUN 16

Anima no hametin ema

Ko’alia hodi anima la’ós hatún. Dada sira-nia atensaun ba liafuan diak husi Bíblia.

LISAUN 17

Koʼalia iha dalan neʼebé ema komprende

Ajuda rona-naʼin atu komprende signifikadu husi buat neʼebé Ita hatoʼo. Hato’o pontu importante ho klaru.

LISAUN 18

Informasaun neʼebé diʼak ba rona-naʼin

Book rona-naʼin atu hanoin didiʼak kona-ba tópiku neʼe no ajuda sira aprende buat ruma neʼebé iha folin-boot.

LISAUN 19

Hakaʼas an atu book ema nia laran

Book rona-na’in atu iha domin ba Maromak no ninia Liafuan, Bíblia.

LISAUN 20

Konkluzaun neʼebé diʼak

Konkluzaun ne’ebé di’ak bele ajuda rona-na’in atu simu no aplika buat ne’ebé sira aprende.

Prenxe rasik Ita-nia relatóriu

Prenxe rasik Ita-nia relatóriu kona-ba Ita-nia mudansa no hakaas an atu lee no hanorin.

Aprende liután

VÍDEO SÉRIE

Hakaʼas an atu lee no hanorin—Vídeo sira

Halo diʼak liután dalan neʼebé ita lee no hanorin iha ema nia oin.