Skip to content

Skip to table of contents

 LISAUN 6

Halibur hamutuk ho maluk Kristaun lori benefísiu saida?

Halibur hamutuk ho maluk Kristaun lori benefísiu saida?

Madagaskar

Noruega

Líbanu

Itália

Ami hakaʼas an atu tuir beibeik reuniaun Kristaun sira, maski ami balu presiza laʼo liuhusi ai-laran ka maski udan-boot. Ami mós hasoru susar oioin no sente kole bainhira ami halo tiha serbisu ba loron tomak. Maibé tanbasá mak ami hakaʼas an nafatin atu halibur an ho maluk fiar-naʼin sira?

Reuniaun ajuda ami atu tahan susar sira. Apóstolu Paulo anima kongregasaun atu “hanoin malu”. (Ebreu 10:24) Liafuan sira-neʼe fó ideia katak ema Kristaun tenke koñese didiʼak ninia maluk sira. Hodi koñese didiʼak irmaun no irmán sira iha kongregasaun, ami aprende katak sira balu tahan hasoru susar neʼebé ami mós hasoru, no sira-nia ezemplu bele ajuda ami atu tahan hasoru susar sira-neʼe.

Reuniaun ajuda ami atu hetan belun neʼebé diʼak. Iha reuniaun sira, ami halibur hamutuk ho ami-nia belun sira. Dala ruma, ami mós uza tempu atu ransu hamutuk. Neʼe lori benefísiu saida? Ami aprende atu hafolin malu liután, no ida-neʼe hametin ami-nia domin ba malu. Rezultadu mak kuandu ami-nia maluk sira hasoru problema, ami prontu atu ajuda sira tanba ami iha ona relasaun neʼebé metin nuʼudar belun. (Provérbios 17:17) Hodi ransu ho ema ida-idak iha kongregasaun, ami hatudu katak ami “hanoin malu”.​—1 Korinto 12:25, 26.

Ami anima Ita atu hili belun neʼebé halo tuir Maromak nia hakarak. Ita sei hetan belun diʼak hanesan neʼe iha Testemuña ba Jeová sira-nia leet. Favór ida, labele husik buat ida hapara Ita atu ransu ho ami.

  • Oinsá mak halibur hamutuk iha reuniaun sira ajuda ami?

  • Ita bele buka tempu atu tuir ami-nia reuniaun sira ka lae?