Skip to content

Skip to table of contents

 LISAUN 10

Saida mak Adorasaun Família nian?

Saida mak Adorasaun Família nian?

Koreia Súl

Brazíl

Austrália

Giné

Husi tempu uluk kedas, Maromak Jeová hakarak família ida-idak atu uza tempu hamutuk hodi hametin sira-nia relasaun ho nia no mós ba malu. (Deuteronómio 6:6, 7) Tan neʼe, Testemuña ba Jeová uza tempu semana-semana atu halaʼo adorasaun família hamutuk iha dalan la formál. Sira koʼalia hamutuk kona-ba informasaun husi Bíblia neʼebé tuir família nia presiza. Maski Ita mesak, maibé Ita bele uza tempu neʼe atu estuda liután informasaun ruma neʼebé Ita hakarak hatene husi Bíblia no neʼe sei ajuda Ita atu hakbesik ba Maromak.

Ajuda ita atu hakbesik liután ba Jeová. Bíblia hatete: “Hakbesik ba Maromak, no nia sei hakbesik ba imi.” (Tiago 4:8) Hodi estuda Maromak nia Liafuan Bíblia, neʼe ajuda Ita atu hatene diʼak liután Maromak Jeová nia hahalok sira. Ita bele komesa adorasaun família nian hodi uza tempu atu lee Bíblia hamutuk nuʼudar família, karik bele lee tuir programa lee Bíblia nian husi reuniaun Moris Kristaun no Haklaken. Bele mós fahe kapítulu sira-neʼe ba ema ida-idak iha família laran hodi sira bele lee nanis, no tuirmai koʼalia hamutuk saida mak família aprende husi eskritura sira-neʼe.

Ajuda família atu hakbesik malu liután. Kuandu estuda Bíblia hamutuk, relasaun entre feen-laʼen, inan-aman no oan sira sai metin liután. Diʼak atu halaʼo adorasaun família nian iha dalan neʼebé halo família sente kontente no hakmatek, no halo família hein namanas ba adorasaun família nian tuirmai. Inan-aman sira bele hili informasaun oioin neʼebé diʼak tuir oan sira-nia idade, karik husi revista Matan-moris bá! no Livru Haklaken ka husi sítiu jw.org®. Família sira mós bele koʼalia hamutuk kona-ba problema ruma neʼebé oan sira hasoru iha eskola no oinsá mak sira bele tahan hasoru problema neʼe. Ideia ida tan mak haree no koʼalia hamutuk kona-ba programa husi JW Broadcasting® (tv.jw.org). Ka Ita mós bele treinu knananuk sira neʼebé sei kanta iha reuniaun tuirmai. Depois estuda, karik Ita bele han-hemu uitoan.

Hodi uza tempu atu adora Maromak Jeová hamutuk semana-semana, neʼe sei ajuda ema hotu iha família laran atu gosta estuda Maromak nia Liafuan. Kuandu halo nuneʼe, Maromak sei haraik bensaun ba Ita-nia hakaʼas an.​—Salmo 1:1-3.

  • Tanbasá mak ami uza tempu atu halaʼo adorasaun família nian?

  • Oinsá mak inan-aman bele halaʼo adorasaun família nian iha dalan neʼebé família hotu gosta atu tuir?